สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เหตุใด Humanity & Inclusion (Handicap International) จึงใช้กีฬาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม?

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เหตุใด Humanity & Inclusion (Handicap International) จึงใช้กีฬาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม?

เนื่องในวันสากลสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เพื่อการกีฬาและการพัฒนาและสันติภาพ บอร์นได้ถามองค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติสองสามแห่งว่าทำไมพวกเขาจึงใช้กีฬาในงานพัฒนาของพวกเขา มันเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่พวกเขาทำได้อย่างไร? 

บทความนี้มาจาก Humanity & Inclusion

คนพิการมักถูกกีดกันจากกิจกรรมทางสังคม เช่น กีฬา วัฒนธรรม และกิจกรรมยามว่างบ่อยเกินไป แต่ยังรวมถึงจากด้านอื่นๆ ในชีวิต เช่น การศึกษาและการจ้างงาน นั่นคือเหตุผลที่ Humanity & Inclusion (เดิมชื่อ Handicap International) ใช้กีฬาเป็นพาหนะในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชีวิตของคนพิการในการทำงานในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกในโครงการ “มากานี” 1 ล่าสุด ในพื้นที่ยากจนและด้อยพัฒนาแห่งหนึ่งของกรุงไคโรในอียิปต์ ชุมชน El Warraq ได้เลือกกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือที่เพียงพอที่สุดในการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่สตรีและเยาวชนที่มีความทุพพลภาพ โดยผ่านกิจกรรมเหล่านี้ เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเยาวชนที่มีความทุพพลภาพ มีโอกาสแสดงความเห็นและ

เป็นผู้นำทางเลือกของตนเอง นอกเหนือจากการเสริมสร้างพลังอำนาจในระดับบุคคลแล้ว ชุมชนยังเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกต่อการผนวกรวมของคนพิการ ผู้หญิงและเยาวชน และความหลากหลายโดยทั่วไปรวมกีฬาหรือกิจกรรมดัดแปลง?กีฬาหรือกิจกรรมยามว่างอื่นๆ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการนำผู้คนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันมารวมกันและเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากผู้ทุพพลภาพมักถูกกีดกันออกจากสังคม เราจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนากิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก โดยที่คนพิการมีส่วนร่วมกับผู้ทุพพลภาพเพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางสังคม ในโครงการของเรา เราทำงานในระดับบุคคล โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทางกายภาพ จิตใจ และสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ยังรวมถึงระดับชุมชนและสังคมด้วยการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ โครงสร้าง และนโยบายผ่านการเสริมสร้างศักยภาพ การเพิ่มความตระหนักรู้ และการสนับสนุน

การมีส่วนร่วมด้านกีฬาเป็นจุดสนใจหลักหรือเป็นเครื่องมือในการรวมในด้านอื่น ๆ 

ของชีวิต?ในโครงการของเรา การมีส่วนร่วมด้านกีฬาอาจเป็นจุดสนใจหลัก หรืออาจเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการรวมกลุ่มในด้านอื่นๆ ของชีวิต ตัวอย่างเช่น ในบังคลาเทศ2กิจกรรมกีฬาแบบรวมที่นำโดยโรงเรียนและที่นำโดยเด็ก ใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาและชีวิตทางสังคมแบบมีส่วนร่วม ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เด็ก ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและจะท้าทายอุปสรรคทางสังคมในลักษณะนี้ พ่อแม่ ผู้ดูแลและครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ กีฬาเป็นเครื่องมือสำหรับความสามัคคีในสังคมและสร้างสันติภาพ?Humanity & Inclusion ยังตระหนักดีว่ากีฬาสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสามัคคีในสังคม การสร้างสันติภาพ การปรองดอง และการแก้ไขข้อขัดแย้ง ตัวอย่างเช่น ในศรีลังกา โครงสร้างโรงเรียนและกีฬาสะท้อนถึงการแบ่ง

แยกทางชาติพันธุ์ในประเทศ เด็กที่มาจากภูมิหลังทางชาติพันธุ์ต่างๆ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกัน และภายในโครงสร้างการกีฬาเหล่านี้ มักจะไม่รวมเด็กที่มีความพิการด้วย โครงการ “INSPIRE” ปัจจุบัน3 ในภาคตะวันออก – มนุษยชาติและการรวมตัว ร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่น ฝึกอบรมครูพลศึกษาและพนักงานในชุมชนเพื่อออกแบบและดำเนินกิจกรรมกีฬารวมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่มีความพิการ ในขณะเดียวกัน โครงการมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น โดยการจัดค่ายกีฬาที่ผู้ปกครองจากภูมิหลังทางชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เช่น การเตรียมอาหารร่วมกันระหว่างการจัดค่ายกีฬาดังที่เราเห็นได้จากตัวอย่างเหล่านี้ กิจกรรมด้านกีฬา วัฒนธรรม และกิจกรรมยามว่างสามารถมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนพิการได้อย่างแท้จริง โดยการเสริมสร้างพลังอำนาจในระดับบุคคลและโดยการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ในระดับชุมชนและสังคมสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์